Το ecoart ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό τη διάδοση και διεύρυνση
της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω της τέχνης. Σε αυτό το πλαίσιο
λειτουργεί σαν κέντρο τέχνης το οποίο πραγματοποιεί ατομικές και ετήσιες
ομαδικές εκθέσεις με βιοκεντρικά θέματα. Ενσωματώνοντας κάθε συναφές
μέσο, λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένα φασματοσκόπιο της σύγχρονης
περιβαλλοντικής τέχνης.

Το ecoart θεωρεί ότι η δημιουργική διαδικασία στην τέχνη,
όπως κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα, χρειάζεται να στηριχτεί σε νέες
αρχές. Προτείνουμε στους καλλιτέχνες να επαναπροσδιοριστούν τόσο σε
επίπεδο λειτουργίας, όσο και σε επίπεδο αντίληψης αναλογιζόμενοι το
περιβαλλοντικό κόστος του έργου τους επανεξετάζοντας, συνεπώς, τις
διαθέσιμες επιλογές τους σε μέσα και τεχνικές - ή αναπτύσσοντας νέες -,
δημιουργώντας τέχνη σε αρμονία με το περιβάλλον.

Μπαίνοντας ίσως στην πιο ουσιαστική φάση λειτουργίας του, το
ecoart ξεκίνησε το 2008 μια σειρά από διεπιστημονικές συνεργασίες.
Ο κοινός στόχος είναι η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης και
καινοτομίας στην καλλιτεχνική πρακτική με σκοπό τη δημιουργία νέων
οικοσυστημάτων, τη διερεύνηση δυνατοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης και τη
δημιουργία νέου περιβαλλοντικού προτύπου για τις κοινωνίες του μέλλοντος.